Regulamin sprzedaży systemu Isomatrix

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
www.isomatrix.pl

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa  warunki użytkowania systemu ISOMatrix i ma zastosowanie do witryny www (strony internetowej: www.app.isomatrix.pl) będącej w posiadaniu, obsługiwaniu, licencjonowaniu i/lub kontrolowaniu przez SENJOR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej 33, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000343482 (zwaną dalej  SENJOR).
Wysokości kapitału zakładowego  SENJOR wynosi  5000 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
Numer NIP: 967-131-99-57

§1 Definicje

1. Klient – przedsiębiorca, który zawiera z SENJOR umowę o świadczenie usług ISOMatrix.
2. System ISOMatrix – oprogramowanie ISOMatrix w wersji online.
3. Dokumentacja – instrukcje obsługi i opisy funkcjonalności aplikacji ISOMatrix.
4. e-formularz – formularz zamówienia (sklep) dostępny na stronie internetowej.
5. Godziny robocze – godziny od 9:00 do 16:00 w Dniach Roboczych.
6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Cennik ISOMatrix – cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi  ISOMatrix publikowany na stronie internetowej.

§2 Warunki świadczenia Usług ISOMatrix

1. Klientem może być przedsiębiorca. Regulamin nie dotyczy zawierania umów przez konsumentów. Umowy z konsumentami zawierane są na podstawie indywidualnych negocjacji stron.
2. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, oraz przeglądarki internetowej najnowszej wersji. Wymagania oraz sposób konfiguracji opisane są w Instrukcji dostępnej na stronie internetowej www.isomatrix.pl
3. Świadczenie Usług  ISOMatrix wymaga uprzedniego zawarcia z  SENJOR sp. z o.o. umowy o świadczenie Usług ISOMatrix w formie elektronicznej lub na piśmie, zalogowania się do systemu z podaniem przez Klienta nadanego loginu oraz wybranego uprzednio hasła Podanie loginu i hasła wymagane jest przed każdorazowym zalogowaniem się do Systemu ISOMatix.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług ISOMatrix.

1. Umowa o świadczenie Usług  ISOMatrix w formie elektronicznej zostaje zawarta przez wypełnienie e-formularza przez Klienta (złożenie zamówienia) oraz zaakceptowanie tego zamówienia przez SENJOR.
2. Zaakceptowanie zamówienia przez  SENJOR następuje przez przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy na podany przez Klienta adres mailowy. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba spółki SENJOR.
3. Umowa o świadczenie Usług  ISOMatrix zostaje zawarta w dniu przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez SENJOR.
4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem e-formularza, z systemu generowana jest Faktura VAT, a po jej opłaceniu uruchomiane zostanie konto do aktywacji systemu.  Na tej podstawie wystawiane będą kolejne faktury w wersji w elektronicznej.
4. Po rozpoczęciu świadczenia Usług przez SENJOR i opłacie faktury VAT, Klient otrzyma na adres e-mail podany przy wypełnianiu e-formularza wiadomość zawierającą login, kody dostępu).

§4 Przedmiot umowy o świadczenie Usług ISOMatrix

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony zgodnie z zaznaczeniem na formularzu.
2. Przedmiotem umowy jest zapewnienie Klientowi dostępu do systemu ISOMatrix.
3. Po zawarciu umowy,  SENJOR udostępni Klientowi instrukcję obsługi, opisującą funkcjonalności zamówionego systemu ISOMatrix.
4. W formularzu zamówienia Klient wskazuje osoby uprawnione do wprowadzania danych do Systemu ISOMatrix (użytkownicy). Klientowi nie wolno udostępniać w jakiejkolwiek formie Dokumentacji, ani kodów dostępu do Systemu ISOMatrix osobom trzecim.
5. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw  autorskich  SENJOR przez użytkowników i pracowników Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.
6. Wszelkie informacje, informacje dotyczące produktów (np. specyfikacje, arkusze danych, raporty z wyników, analizy przypadków itd.), oprogramowanie (np. pakiety serwisowe), dokumenty, treść i/lub materiały przedstawione na Witrynie WWW lub udostępnione przez witrynę ("Materiały") stanowią wyłączną własność SENJOR.
7. Klient jest uprawniony do wykorzystania Usług  ISOMatrix wyłącznie w zakresie obsługi własnej  działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą podaną w e-formularzu.
8. SENJOR może scedować całość lub część praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.

§5 Wynagrodzenie

1. Klient jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia Usług ISOMatrix.
2. Opłata abonamentowa wyliczana będzie przez SENJOR na podstawie zamówienia Klienta według cen określonych w obowiązującym Klienta Cenniku ISOMatrix.
3. Opłaty abonamentowe uiszczane są z góry w terminie określonym w fakturze. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez SENJOR faktur drogą elektroniczną oraz wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
4. Faktury za usługi będą wysyłane Klientowi na podany w e-formularzu adres poczty elektronicznej.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy SENJOR wskazany na fakturze, w terminie wskazanym na fakturze.
6. Klient może zgłaszać zastrzeżenia co do poprawności wystawionej Faktury, zachowując tryb reklamacyjny opisany w § 6.
7. Płatność uważa się za dokonaną w dniu wpływu środków na rachunek bankowy SENJOR.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty abonamentowej przekraczającego  14 dni SENJOR jest uprawniony do wstrzymania świadczenia na rzecz Klienta usługi ISOMatrix (zablokowanie usługi). W takiej sytuacji SENJOR może uzależnić wznowienie świadczenia usługi ISOMatrix od zapłacenia przez Klienta wszystkich nieuregulowanych opłat abonamentowych.  Wynagrodzenie z tytułu  wznowienia świadczenia usługi w wysokości 100 zł powiększonej o podatek VAT za każde wznowienie zostanie doliczone do kolejnej faktury. SENJOR uprawniony jest do odmowy wznowienia usług świadczonych na rzecz Klienta.

§6 Tryb reklamacyjny

1. Uprawniony do złożenia reklamacji jest Klient lub wskazane przez niego w e-formularzu osoby kontaktowe lub użytkownicy.
2. Reklamacje Klienta powinny dotyczyć konkretnych przerw lub nieprawidłowości w świadczeniu Usług. 
3. Zgłoszenia nieprawidłowego świadczenia Usług Klient dokonuje na adres mailowy serwis@isomatrix.pl .
4. SENJOR zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez Klienta nieprawidłowości w terminie 20 Dni Roboczych od momentu otrzymania przez SENJOR takiego zgłoszenia.
5. SENJOR nie jest związany terminem, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usług spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Klienta lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Usunięcie takiej nieprawidłowości będzie traktowane jako dodatkowa usługa SENJOR na rzecz Klienta i Klient zostanie obciążony jej kosztem zgodnie z obowiązującym cennikiem bądź według cen rynkowych.

§7 Rozwiązanie umowy

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 -miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku nieterminowej zapłaty należnego  SENJOR wynagrodzenia lub naruszenia praw autorskich  SENJOR, SENJOR przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Klientowi stosownego oświadczenia.
3. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia poszczególnych Usług ISOMatrix z terminem wypowiedzenia określonym w ust. 1.
4. Wypowiedzenie może zostać dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej.

§8 Odpowiedzialność SENJOR

1. Odpowiedzialność  SENJOR wobec Klienta ze wszystkich tytułów wynikających z umowy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do 36 - krotnej wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej ostatnio uiszczonej przez Klienta przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność SENJOR.
2. SENJOR nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta do Internetu lub zablokowaniem świadczenia usług na skutek błędnego podania loginu i hasła przez Klienta. W przypadku kolejnego 3 - krotnego wprowadzenia błędnego loginu i hasła dostęp do systemu ulega zablokowaniu. Tryb i sposób odblokowania dostępu określony jest w Instrukcji Programu.
3. SENJOR nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono. Odpowiedzialność SENJOR ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta. SENJOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie ani za szkody poniesione przez kontrahentów Klienta.
4. SENJOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usług z winy Klienta, w szczególności odpowiedzialność  SENJOR jest całkowicie wyłączona w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania będącego wynikiem nie stosowania się Klienta do Instrukcji Programu.
5. W przypadku nienależytego świadczenia Usług  ISOMatrix wynikającego wyłącznie z przyczyn leżących po stronie SENJOR i trwającego dłużej niż przez osiem kolejnych godzin roboczych w ciągu dnia, należne SENJOR wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 3% miesięcznej opłaty abonamentowej za tę usługę za każde kolejne pełne 8 godzin roboczych aż do usunięcia usterki.
6. SENJOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem kodów dostępu lub udostępnieniem przez Klienta kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
7. SENJOR nie odpowiada za brak dostępu do systemu i programu wynikający z decyzji odpowiednich władz, w tym zastosowania postanowień tymczasowych i środków zabezpieczających przez sądy, organy ścigania lub organów administracyjnych.

§9 Kary umowne

1. W razie naruszenia przez Klienta prawa własności intelektualnej przysługującej SENJOR, w szczególności udostępnienia osobom trzecim dostępu do programu i systemu bądź korzystania z programu i systemu bez uiszczenia opłat, Klient zobowiązany będzie do zapłaty  SENJOR kary umownej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) za każdy akt naruszenia.
2. Niezależnie od kary umownej SENJOR będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10 Bezpieczeństwo danych powierzonych SENJOR w związku ze świadczeniem Usługi ISOMatrix

1. Dane wprowadzone przez Klienta do systemu ISOMatrix są własnością Klienta.
2. SENJOR zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta do systemu ISOMatrix, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania umowy oraz danych osobowych przetwarzanych zgodnie z § 11, które zgodnie z przepisami prawa SENJOR jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
3. Wszystkie dane przechowywane przez SENJOR będą chronione od momentu pojawienia się ich w systemie ISOMatrix, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników SENJOR).
4. SENJOR zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
5. Dane Klienta będą przechowywane przez SENJOR na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. SENJOR zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 14 dni.
6. Dane wprowadzone przez Klienta do systemu ISOMatrix mogą być na dodatkowe zamówienie i w zamian za ustalone wynagrodzenie nagrane na nośnikach stałych (płyta CD/DVD-R) i przesyłane na wskazany przez Klienta adres.
7. W przypadku rozwiązania i wypowiedzenia umowy SENJOR po upływie 30 dni uprawniony jest do usunięcia danych z systemu ISOMatrix.
8. SENJOR nie jest zobowiązany do przekazywania Klientowi danych o których mowa w ust. 6 jeżeli Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową o świadczenie Usług.

§11 Bezpieczeństwo, wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez SENJOR zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. SENJOR jako Administrator danych osobowych podawanych w systemie ISOMatrix jest zobowiązany do ich zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
2. Klient zezwala  SENJOR na przekazywanie swoich danych osobowych osobom trzecim, o których mowa w § 4 ust.8, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie Usług ISOMatrix.
3. Przy wypełnianiu e-formularza Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do celów marketingowych przez SENJOR.
4. Klient zobowiązuje się nie wprowadzać danych, które mają charakter bezprawny, stanowiących tajemnicę państwową. Klient odpowiada za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem takich danych do systemu i programu.

§12 Postanowienia końcowe

1. Do umowy ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie.
2. Klient zobowiązany jest do informowania  SENJOR o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych, statusu prawnego oraz osób upoważnionych w ramach jego przedsiębiorstwa do korzystania z Usług ISOMatrix i do kontaktów z SENJOR.
3. SENJOR jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej  SENJOR, o czym  SENJOR będzie informował Klienta wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przy wypełnianiu e-formularza.
4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzone zmiany, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych w wykonywaniem  Umowy o świadczenie Usług ISOMatrix jest sąd właściwy ze względu na siedzibę SENJOR.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zakupu usługi ISOMatrix.